pl
plen

czytaj więcej

Regulamin

REGULAMIN

rezerwacji i zakwaterowania w lokalach

Comfy Apartments („Regulamin”)

obowiązujący od dnia 03 stycznia 2024 r. 

 

Regulamin określa prawa i obowiązki Usługobiorcy („ Klient”) oraz Usługodawcy – działalności gospodarczej PROXIMO z siedzibą w Gdyni przy alei Zwycięstwa 241/13, prowadzonej przez Pawła Wiczlińskiego, nr NIP 5862127942, o adresie poczty elektronicznej: info@comfyapartments.pl („ Comfy Apartments”), w zakresie rezerwacji, realizowania usługi zakwaterowania lub najmu w lokalach oferowanych przez markę Comfy Apartments , a także zasad płatności, reklamacji i odpowiedzialności. 

Regulamin stanowi integralną część umowy o zakwaterowanie zawieranej z Comfy Apartments w obiektach zarządzanych przez Comfy Apartments

Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu, z treścią którego Klient ma możliwość zapoznania się pod adresem elektronicznym https://comfyapartments.pl/txt/203/Regulamin.

Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o:

1)  Klient – należy przez to rozumieć osobę fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych w rozumieniu kodeksu cywilnego, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 33 1 k.c., będącą stroną umowy o zakwaterowanie lub najmu w lokalu oferowanym przez Comfy Apartments,

2)  Comfy Apartments – należy przez to rozumieć Usługodawcę, tj. PROXIMO Paweł Wiczliński z siedzibą w Gdyni przy alei Zwycięstwa 241/13, NIP: 5862127942

3)  Serwis Internetowy – należy przez to rozumieć stronę internetową: www.comfyapartments.pl, której właścicielem jest Comfy Apartments oraz zawartą na niej platformę rezerwacyjną,

4)  Umowa – należy przez to rozumieć ogół wzajemnych praw i obowiązków stron wynikających z umowy o zakwaterowanie w lokalach oferowanych przez Comfy Apartments,

5)  Usługa – należy przez to rozumieć usługę zakwaterowania realizowaną przez Comfy Apartments na rzecz Klienta,

6)  Całkowita Cena Usługi – należy przez to rozumieć kwotę wskazaną podczas procesu rezerwacji, obejmującą wszelkie należności wynikające z zawartej Umowy,

7)  Siła Wyższa - należy przez to rozumieć każde zjawisko zewnętrzne, nieuchronne, którego nie można było przewidzieć lub mu się przeciwstawić, w szczególności zjawisko o charakterze faktycznym, prawnym lub administracyjnym, którego mimo dołożenia wszelkich starań i wysiłków nie dało się przewidzieć, np. powódź, huragan, trzęsienie ziemi, wojna. Nie można rozumieć działania siły wyższej poprzez: chorobę, wypadek samochodowy, cofnięty urlop, odwołany lot, brak dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy, sprawy rodzinne i osobiste itp.

8)  Osoby Niepełnoletnie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która ukończyła lat 13 a nie ukończyła lat 18. 

 

§ 1

Postanowienia Ogólne

1.     Regulamin określa warunki rezerwacji i zakwaterowania w lokalach oferowanych przez Comfy Apartments, a także zasady płatności, reklamacji i odpowiedzialności stron Umowy.

2.     Prawidłowe korzystanie z Serwisu Internetowego wymaga sprzętu komputerowego spełniającego następujące wymagania techniczne: 

a.    posiada dostęp do Internetu, 

b.    posiada zainstalowaną przeglądarkę internetową (wskazane jest posiadanie aktualnej wersji przeglądarki np. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera itd.),

c.    posiada czynne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej. 

3.     Adresem do korespondencji Comfy Apartments jest: al. Zwycięstwa 241/13, 81-521 Gdynia, a adresem poczty elektronicznej jest: info@comfyapartments.pl. 

 

§ 2

Przedmiot Umowy

1.    Przedmiotem Umowy jest usługa zakwaterowania w lokalu oferowanym przez Comfy Apartments za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portali pośredniczących przy zawieraniu umów z Comfy Apartments.

2.    Comfy Apartments zobowiązany jest do udostępnienia Klientowi lokalu zgodnego z opisem zawartym w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Comfy Apartments i w terminach określonych w rezerwacji, a Klient zobowiązany jest do zapłaty Całkowitej Ceny Usługi określonej w procesie rezerwacji. 

3.    Dla uniknięcia wątpliwości, usługa zakwaterowania zawiera w sobie wyłącznie pobyt w lokalu. Inne elementy takie jak możliwość korzystania z części wspólnych budynku (np. SPA), dostęp do telewizji kablowej, dostęp do bezprzewodowego Internetu, klimatyzacja, dostęp do parkingu, stanowią usługi dodatkowe oferowane do usługi zakwaterowania, a ich brak nie może być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta.

4.    Dokonanie rezerwacji przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącego przy zawieraniu umów z Comfy Apartments jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem Umowy pomiędzy Klientem i Comfy Apartments.

 

§ 3

Rezerwacja i Zasady Płatności

1.    W procesie rezerwacji Klient wybiera lokal oferowany przez Comfy Apartments za pośrednictwem Serwisu Internetowego lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Comfy Apartments, a następnie dokonuje rezerwacji lokalu poprzez wypełnienie wirtualnego formularza rezerwacji dostępnego w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym przy zawieraniu umów z Comfy Apartments, bądź dokonuje rezerwacji telefonicznie pod numerem telefonu +48 66 88 33 395 lub na adres poczty elektronicznej info@comfyapartments.pl

2.    Klient dokonuje rezerwacji poprzez wskazanie pod ofertą zawartą w Serwisie Internetowym lub portalu pośredniczącym konkretnej daty rozpoczęcia pobytu i konkretnej daty zakończenia pobytu, a także liczbę osób, które będą przebywać w obiekcie. Pobyt liczony jest w dniach. W razie dokonania rezerwacji telefonicznie lub na adres poczty elektronicznej dokonanie rezerwacji skuteczne jest po otrzymaniu od Comfy Apartments potwierdzenia rezerwacji na adres elektroniczny Klienta. 

3.    Każdy z oferowanych przez Comfy Apartments lokali jest przeznaczony do zakwaterowania maksymalnie przez liczbę osób wskazanych w ofercie. Liczba osób mających przebywać w lokalu wskazywana jest przez Klienta w trakcie rezerwacji: w formularzu rezerwacji, telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. Liczba ta nie może przekraczać liczby maksymalnie przeznaczonej dla danego lokalu. Pobyt w lokalu większej liczby osób niż wskazanych w procesie rezerwacji musi być uzgodniony bezpośrednio z Comfy Apartments przed rozpoczęciem pobytu i może powodować wzrost Całkowitej Ceny Usługi albo odmowę jego rezerwacji. 

4.    Potwierdzenie rezerwacji następuje poprzez doręczenie na adres poczty elektronicznej, wskazanej przez Klienta podczas procesu rezerwacji, wiadomości z informacją o potwierdzeniu przyjęcia rezerwacji, podsumowaniu oferty, określeniu Całkowitej Ceny Usługi, akceptacji postanowień Regulaminu oraz dacie rezerwacji. 

5.    Klient zobowiązany jest w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości, o której mowa w ust. 4 powyżej, ale nie później niż w dniu rozpoczęcia Usługi, do zapłaty kwoty przedpłaty na poczet Całkowitej Ceny Usługi poprzez wybraną formę płatności dostępną w linku płatności przesłanym na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub, za wcześniejszą zgoda Comfy Apartments, przelewem na rachunek bankowy wskazany w § 3 ust. 8 Regulaminu. Potwierdzenie przelewu powinno być przesłane drogą elektroniczną na adres finanse@comfyapartments.pl. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest dokonana w dniu uznania rachunku bankowego Comfy Apartments. 

6.    Przedpłata na poczet Całkowitej Ceny Usługi wynosi 40% (czterdzieści procent) Całkowitej Ceny Usługi określonej dla danej rezerwacji, chyba, że oferta wyraźnie stanowi inaczej.

7.    Brak wpłaty, o której mowa w ust. 5 powyżej, kreuje po stronie Comfy Apartments uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia. O skorzystaniu z tego uprawnienia Comfy Apartments informuje Klienta w terminie do dnia daty rozpoczęcia pobytu od upływu terminu na wpłatę przedpłaty. 

8.     Płatność Całkowitej Ceny Usługi pomniejszonej o wysokość wpłaconej przedpłaty, o której mowa w § 3 ust. 5 i 6 powyżej, następuje poprzez wybraną formę płatności dostępną w linku płatności przesłanym na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub, za wcześniejszą zgodą Comfy Apartments, przelewem na rachunek bankowy Comfy Apartments o numerze: 40 1090 1883 0000 0001 1052 5723 lub inny wskazany przez Comfy Apartments rachunek bankowy. Płatność winna nastąpić na 14 dni przed rozpoczęciem pobytu, chyba, że oferta wyraźnie stanowi inaczej lub po potwierdzeniu z Comfy Apartments takiej możliwości, najpóźniej przy zameldowaniu przy pomocy karty płatniczej, płatności BLIK lub gotówką.

9.     W sytuacji, kiedy Klient zapłacił przelewem Comfy Apartments bezpośrednio przed rozpoczęciem pobytu, to na żądanie Comfy Apartments, jest zobowiązany do przedstawienia w formie pliku pdf potwierdzenia przelewu na rzecz Comfy Apartments. 

10.  Brak wpłaty, o której mowa w ust. 7 powyżej, kreuje po stronie Comfy Apartments uprawnienie do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do spełnienia świadczenia oraz bez konieczności zwrotu przedpłaty. 

11.  Dokonanie wpłaty następuje w dniu uznania rachunku bankowego Comfy Apartments.

12.  Klient zobowiązany jest do przekazania informacji niezbędnych do procesu rezerwacji 
(w szczególności imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu poczty elektronicznej), jednocześnie oświadczając o ich prawdziwości. 

13.  Standardowym dowodem zakupu Usługi jest paragon. W przypadku, gdy Klient potrzebuję faktury za pobyt, zobowiązany jest do przekazania tej informacji oraz danych do jej wystawienia w korespondencji dotyczącej rezerwacji. Musi to nastąpić najpóźniej w ciągu 24h od dokonania płatności na rzecz Comfy Apartments na adres email: info@comfyapartments.pl.  

 

§ 4

Warunki Pobytu

1.    Pobyt w lokalu rozpoczyna się nie wcześniej niż o godzinie 15.00 pierwszego dnia określonego w Umowie i kończy ostatniego dnia o godzinie 11.00. 

2.    Opuszczenie lokalu po godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez Comfy Apartments i może się wiązać z naliczeniem dodatkowej opłaty. Jednakże opuszczenie lokalu w każdym przypadku musi nastąpić najpóźniej do godziny 15.00 ostatniego dnia pobytu. Opuszczenie lokalu po godzinie 15:00 będzie wiązało się z opłatę dodatkową w wysokości ceny za ostatnią dobę pobytu, ale nie mniej niż 300 zł.

3.    W razie opuszczenia lokalu po godzinie 11.00 ostatniego dnia pobytu bez wcześniejszego uzyskania zgody Comfy Apartments, Comfy Apartments nałoży na Klienta opłatę dodatkową w wysokości ceny za ostatnią dobę pobytu, ale nie mniej niż 300 zł.

4.    W dniu rozpoczęcia pobytu następuje wydanie lokalu o godzinie wcześniej ustalonej z Klientem przez Comfy Apartments, jednak nie wcześniej niż o godzinie 15.00. Klientowi zostają wydane klucze do lokalu przez pracownika Comfy Apartments lub poprzez przesłanie drogą elektroniczną kodu dostępu do miejsca przechowywania kluczy lub do zamka elektronicznego. Comfy Apartments nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za ewentualne opóźnienia w wydaniu lokalu spowodowane brakiem zawiadomienia o godzinie przyjazdu przez Klienta.

5.    Wydanie lokalu może nastąpić jedynie osobie wskazanej w procesie rezerwacyjnym lub osobie przez nią pisemnie upoważnionej. Osoba, która otrzymała kody dostępu do miejsca przechowywania kluczy lub do zamka elektronicznego zobowiązuje się nie udostępniać tych informacji osobom trzecim. W przypadku udostępnienia kodów dostępu osoba wskazana w procesie rezerwacyjnym ponosi pełną odpowiedzialność za lokal wynikającą z Regulaminu oraz może zostać obciążona opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł.

6.    Zameldowanie Klienta przez pracownika Comfy Apartments w godzinach 19.00 – 8.00 jest usługą dodatkową i jest możliwe wyłącznie po uprzednim poinformowaniu i wyrażeniu zgody przez Comfy Apartments. Comfy Apartments nałoży na Klienta w takim przypadku opłatę dodatkową w wysokości 100 zł.

7.    W dniu zameldowania i przekazania kluczy do lokalu Comfy Apartments jest uprawniony do zażądania od Klienta okazania jego dowodu osobistego lub paszportu w celu potwierdzenia i spisania danych osobowych Klienta.

8.    Klient zobowiązany jest korzystać z lokalu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, postanowieniami Regulaminu i zasadami współżycia społecznego, w szczególności w sposób niezakłócający spokoju osób trzecich, w tym osób przebywających w sąsiednich lokalach.

9.    W lokalach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 6.00. 

10.  W lokalu może przebywać maksymalnie liczba osób odpowiadająca liczbie osób dla której została dokonana rezerwacja. Każdorazowe przebywanie większej liczby osób w lokalu uprawnia Comfy Apartments do obciążenia Klienta opłatą dodatkową w wysokości 1000 zł za każdą osobę powyżej liczby określonej w procesie rezerwacyjnym oraz rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym.

11.  Klient ponosi pełne koszty ewentualnych zniszczeń powstałych w trakcie trwania jego pobytu w lokalu (w tym w jego wyposażeniu) lub częściach wspólnych budynku, w którym lokal się znajduje.

12.  Comfy Apartments przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym bez zwrotu pobranych środków w przypadku, gdy Klient, osoby przebywające w lokalu lub zwierzę naruszają Regulamin, zachowują się w sposób agresywny lub w sposób zakłócający spokój osób trzecich, w tym osób zamieszkałych w sąsiednich lokalach (w szczególności poprzez organizowanie imprez lub innych zgromadzeń i spotkań naruszających dobre obyczaje i zasady współżycia społecznego w lokalu). W przypadku konieczności interwencji Policji, Straży Miejskiej, ochrony danego obiektu lub pracownika Comfy Apartments, Comfy Apartmentsnałoży na Klienta opłatę dodatkową w wysokości 1000 zł za każde naruszenie, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

13.  W oferowanych przez Comfy Apartments lokalach obowiązuje całkowity zakaz palenia, w szczególności wyrobów tytoniowych, w tym również papierosów elektronicznych, fajek wodnych itp... Zakaz ten nie dotyczy palenia drewna w przystosowanym do tego kominku, zgodnie z jego przeznaczeniem, jeżeli lokal taki kominek posiada. W razie naruszenia zakazu palenia Comfy Apartments może nałożyć na Klienta opłatę dodatkową w wysokości 500 zł, co nie ogranicza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

14.  Klient zobowiązany jest do dbania o lokal z zachowaniem należytej staranności, w szczególności zobowiązany jest do zamykania przy użyciu zamka drzwi wejściowych lokalu w czasie swojej nieobecności, a także do nie wynoszenia rzeczy będących na wyposażeniu lokalu poza jego obszar bez zgody Comfy Apartments. W razie stwierdzenia przez Comfy Apartments braków wyposażenia po pobycie Klienta, Comfy Apartments może obciążyć Klienta kosztem zakupu brakujących elementów wyposażenia.

15.  Wszelkie usterki znajdujące się w lokalu, Klient zobowiązany jest zgłaszać niezwłocznie po ich wykryciu do Comfy Apartments.

16.  Comfy Apartments powinien wydać Klientowi lokal w stanie odpowiednim do realizacji Usługi i utrzymywać go w takim stanie przez czas trwania Umowy. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem lokalu obciążają Comfy Apartments.

17.  W oferowanych przez Comfy Apartments lokalach obowiązuje segregacja odpadów (śmieci), zgodnie z wytycznymi lokalnych władz samorządowych. W przypadku stwierdzenia przez Comfy Apartments braku segregacji odpadów lub jej nieprawidłowego wykonania, Comfy Apartments może obciążyć Klienta opłatą dodatkową w wysokości 100 zł. 

18.  W przypadku stwierdzenia przez Comfy Apartments naruszenia Regulaminu, zgłoszenia naruszenia otrzymanego od sąsiadów, administracji budynku lub Policji oraz w przypadku braku opłacenia pobytu Comfy Apartments uprawione jest do wejścia do lokalu po wcześniejszej próbie telefonicznego zawiadomienia Klienta o tym zamiarze. 

§ 5

Rezygnacja z Rezerwacji

1.    Comfy Apartments i Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 3 dni od dnia wystąpienia Siły Wyższej. W takim przypadku Klientowi przysługuje zwrot wszystkich wpłaconych kwot z wyjątkiem poniesionych przez Comfy Apartments kosztów związanych z przygotowaniem i sprzątaniem lokalu, oraz procesowania płatności i rezerwacji. 

2.    Brak płatności, o których mowa w § 3 Umowy, poczytywana jest za niewykonanie zobowiązania w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

3.     W terminie pięciu dni, przed uzgodnionym terminem pobytu, Klient ma prawo odstąpienia od Umowy. W takim przypadku Comfy Apartments może zatrzymać wszystkie wcześniej wpłacone przez Klienta środki, chyba że w przypadkach określonych w warunkach odwołania zawartych w ofercie, w której dokonano rezerwacji określono inaczej. 

4.    Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji lokalu możliwa jest wyłącznie za porozumieniem stron. W przypadku braku porozumienia stron stosuje się ust. 3 powyżej.

5.    Wcześniejszy wyjazd Klienta z lokalu nie uprawnia Klienta do zwrotu opłaty za niewykorzystaną część pobytu. 

6.    W przypadku sytuacji, w której Comfy Apartments, z przyczyn od siebie niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed lub w trakcie pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować Comfy Apartments, czy: 

a.    akceptuje proponowaną zmianę Umowy albo

b.    odstępuje od Umowy ze skutkiem na dzień odstąpienia, co wiąże się z niezwłocznym zwrotem na rzecz Klienta wpłaconych należności za niewykorzystany okres. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia go przez Comfy Apartments, o okolicznościach wskazanych w § 5 ust. 6 powyżej.

7.    Comfy Apartments pobiera od Klienta kaucję zwrotną na zabezpieczenie ewentualnych szkód w lokalu oraz opłat dodatkowych wynikających z Regulaminu. Wysokość kaucji zwrotnej uzależniona jest od wybranego lokalu oraz długości pobytu. Informacja o wysokości kaucji zwrotnej podawana jest w ofercie danego pobytu, w trakcie rezerwacji. Kaucja zwrotna pobierana jest w gotówce, przelewem lub w formie obciążenia karty kredytowej Klienta. W przypadku wybrania formy gotówkowej Comfy Apartments wystawia Klientowi pokwitowanie przyjęcia kaucji zwrotnej, a w razie obciążenia karty kredytowej Comfy Apartments wystawia potwierdzenie autoryzacji.

8.    Kaucja, o której mowa w pkt. 7 powyżej, jest Klientowi zwracana w ciągu 7 dni od dnia wymeldowania poprzez odblokowanie obciążenia karty kredytowej, bądź przelewem.   

9.    W razie obciążenia Klienta opłatami dodatkowymi wynikającymi z Regulaminu lub stwierdzenia przez Comfy Apartments uszkodzeń w lokalu, których nie odnotowano przy zameldowaniu i niezgłoszonych przez Klienta, Klientowi zostanie potrącona z kaucji kwota w wysokości kosztów naprawy powstałych szkód oraz opłat dodatkowych. W przypadku, gdy kwota kaucji nie wystarczy dla pokrycia szkód i opłat dodatkowych, o których mowa w zdaniu poprzednim, Klient obowiązany jest do pokrycia różnicy pomiędzy wysokością szkody i opłat dodatkowych, a kwotą wpłaconej kaucji. Powyższe nie uniemożliwia Comfy Apartments dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 6

Odpowiedzialność

1.    Comfy Apartments odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Klienta bądź Siłą Wyższą. 

2.    Klient odpowiedzialny jest za wszelkiego rodzaju szkody powstałe w lokalu, w szczególności w jego wyposażeniu oraz elementach stałych, spowodowane działaniem/zaniechaniem Klienta lub działaniem/ zaniechaniem osób, które przebywały w lokalu podczas okresu pobytu Klienta, lub zwierząt, o których informuje Comfy Apartments w ciągu 1 dnia od powstania szkody. 

3.    Klient nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek Siły Wyższej.

4.    Comfy Apartments nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przedmioty należące do Klienta pozostawione w lokalu podczas pobytu oraz po dniu wymeldowania. W razie stwierdzenia przez Comfy Apartments pozostawienia przez Klienta przedmiotów w lokalu po wymeldowaniu, Comfy Apartments może (lecz nie jest zobowiązany) przechować te przedmioty przez okres 14 dni od dnia powzięcia informacji o pozostawieniu przedmiotu. Pozostawione przedmioty mogą być wydane Klientowi jedynie osobiście w miejscu wskazanym przez Comfy Apartments. 

5.    W razie zagubienia przez Klienta klucza do lokalu, karty dostępowej lub pilota do garażu lub innych przedmiotów służących otrzymaniu dostępu do lokalu lub budynku, Klient będzie obciążony kosztem ich wymiany, (w razie zgubienia kluczy) kosztem wymiany wkładki do zamka, dorobienia pozostałych zestawów kluczy należących do Comfy Apartments, a także opłatą dodatkową w wysokości 100 zł.

6.    Comfy Apartments nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na mieniu Klienta w garażach, miejscach postojowych oraz częściach wspólnych budynków.

7.    Klient zobowiązuje się stosować się do wszystkich zasad i instrukcji przeciwpożarowych i bhp obowiązujących na ternie obiektu, w którym znajduje się wynajmowany lokal oraz przyjmuje pełną odpowiedzialność za ewentualne skutki ich nieprzestrzegania.

 

§ 7

Reklamacja

1.    W przypadku stwierdzenia niezgodnego z Umową świadczenia usług, wszelkie reklamacje Klient powinien zgłosić Comfy Apartmentsna piśmie lub w formie elektronicznej na adres reklamacje@comfyapartments.pl w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia zakończenia pobytu. 

2.    Comfy Apartments rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania, o czym informuje Klienta w formie elektronicznej na adres wskazany przez Klienta podczas dokonywania rezerwacji. 

3.    W wypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Comfy Apartments jest zobowiązany uzasadnić przyczyny odmowy.

 

§ 8

Zwierzęta

1.    Comfy Apartments nie wyraża zgody na pobyt zwierząt w lokalach, zastrzeżeniem, § 8 ust. 2 - 4 poniżej.

2.    Klient, który chciałby przebywać w lokalu wraz ze zwierzęciem, jest zobowiązany przed dokonaniem rezerwacji o zwrócenie się do Comfy Apartments o udzielenie indywidualnej zgody na przebywanie zwierząt w lokalu wraz ze wskazaniem konkretnego lokalu i terminu pobytu. 

3.    Comfy Apartments niezwłocznie odpowie drogą elektroniczną Klientowi o możliwości pobytu wraz ze zwierzęciem.

4.    Jeżeli Comfy Apartments wyrazi zgodę na pobyt w lokalu wraz ze zwierzęciem, obciąży Klienta opłatą dodatkową za pobyt zwierzęcia w lokalu.

5.    Przebywanie zwierząt w lokalu bez zgody Comfy Apartments uprawnia Comfy Apartments do obciążenia klienta opłatą dodatkową w wysokości 500 zł.

 

§ 9

Rezerwacja przez Osoby Niepełnoletnie

1.    Rezerwacja i pobyt przez Osoby Niepełnoletnie, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18 lat mogą dokonywać rezerwacji na warunkach określonych w Regulaminie, tylko i wyłącznie za pisemną zgodą opiekuna lub przedstawiciela ustawowego przesłaną skanem na adres elektroniczny Comfy Apartments.

2.    Opiekun lub przedstawiciel ustawowy przesyła skan zgody, o której mowa w ust. 1 powyżej, na adres elektroniczny info@comfyapartments.pl w terminie 3 dni od dnia dokonania rezerwacji przez Osobę Niepełnoletnią, ale nie później niż 1 dzień przed datą pobytu. W razie braku przesłania zgody opiekuna lub przedstawiciela ustawowego do Comfy Apartments w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, Comfy Apartments wyznacza opiekunowi lub przedstawicielowi ustawowemu termin 1 dnia od potwierdzenia rezerwacji (wyrażenia zgody), o której mowa w ust. 1 powyżej. W razie braku przesłania przedmiotowej zgody do Comfy Apartments rezerwacja jest automatyczne anulowana. 

3.    W razie stwierdzenia przez Comfy Apartments w dniu zameldowania lub w trakcie pobytu, że Klient jest Osobą Niepełnoletnią, Comfy Apartments wyśle niezwłocznie zapytanie do opiekunów lub przedstawicieli ustawowych, czy potwierdzają oni lub nie zawarcie niniejszej Umowy przez Klienta, wyznaczając im 3 godziny na przesłanie informacji. W razie nieotrzymania przez Comfy Apartments potwierdzenia zawarcia Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą. 

4.    Odpowiedzialność za zobowiązania zawarte w Regulaminie (w tym za szkody w lokalu), w tym wypadku ponosi opiekun lub przedstawiciel ustawowy Osoby Niepełnoletniej. 

 

§ 10

Postanowienia Końcowe

1.    W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego. 

2.    Aranżacja wnętrz lokali udostępnianych Klientom przez Comfy Apartments stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83 z późn.zm.) w związku z czym zarówno utrwalanie jej lub rozpowszechnianie efektów tego utrwalenia w jakikolwiek sposób uzależnione jest uzyskania pisemnej zgody Comfy Apartments i może wymagać dodatkowej opłaty. Utrwalanie lub rozpowszechnianie utworu bez zgody Comfy Apartments uprawnia Comfy Apartments do nałożenia na Klienta opłaty dodatkowej w wysokości 10000 zł

3.    Klient oświadcza, że został poinformowany o treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zgodnie z którym w przypadku umów o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, konsumentowi nie przysługuje przewidziane w art. 27 tej ustawy prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

4.    Administratorem danych osobowych Klienta lub przedstawiciela Klienta jest Comfy Apartments, dane osobowe Klienta będą przetwarzane m.in. w celu realizacji Umowy, więcej informacji o zasadach przetwarzania danych, w tym o celach i prawach, dostępne jest w zakładce polityce prywatności na stornie https://comfyapartments.pl

5.    Wszelkie spory pomiędzy Comfy Apartments, a Klientem będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego przez sąd właściwy miejscowo dla m.Gdynia.